Nobate Leyli Nobate Leyli Nobate Leyli
نوبت لیلی
Ideh Asli
ایده اصلی
Mannequin Mannequin Mannequin
مانکن
The Misunderstanding
سوء تفاهم
Israfil
اسرافیل
Zire saghfe doodi
زیر سقف دودی
Daughter
دختر
Gita
گیتا
Mahi Siah Koochooloo
ماهی سیاه کوچولو
Track 143
شیار 143
Everything for Sale
همه چیز برای فروش
I Feel Sleepy
خوابم می‌آد
The Other
دیگری
A Little Mistake
یک اشتباه کوچولو
About Elly
درباره الی
Deportees
اخراجی ها
Moadeleh
معادله
13 Cats on the Roof
سیزده گربه روی شیروانی
Roye Khat Marg
روی خط مرگ
Counterattack
پاتک