Professional Professional Professional
حرفه ای
Khatoon Khatoon Khatoon
خاتون
The Old Road
جاده قدیم
Gita
گیتا
7 Months Pregnant
هفت‌ ماهگی
Lantouri
لانتوری
I Crave For
دلم می‌خواد
The Southside Pickpocket
جیب‌بر خیابان جنوبی
The President s Cell Phone
تلفن همراه رئیس جمهور
Water and Fire
آب و آتش