Club Hamsaran
کلوپ همسران
Janan
جانان
Katyusha
کاتیوشا
Little Heroes
قهرمانان کوچک
Darbast
دربست
Vafa
وفا
Ghahveye Talkh Ghahveye Talkh Ghahveye Talkh
قهوه تلخ
Tatilaat Por Dardesar
تعطیلات پر دردسر