Cold Blooded Cold Blooded Cold Blooded
خون سرد
Professional Professional Professional
حرفه ای
Repression
سرکوب
Darkoob
دارکوب
Italy Italy
ایتالیا ایتالیا
A House On 41st Street
خانه‌ای در خیابان چهل و یکم