محصول سال 2020
امتیاز 8.1 از IMDB
گروه سنی PG-13
0 قسمت در - 0 فصل
داستان

این برنامه پشت صحنه و حواشی هر قسمت از برنامه عصر جدید را با اجرای ایمان قیاسی به نمایش می گذارد

فصل 2

Episode 1
قسمت 1
Episode 2
قسمت 2
Episode 3
قسمت 3
Episode 4
قسمت 4
Episode 5
قسمت 5
Episode 6
قسمت 6
Episode 7
قسمت 7
Episode 8
قسمت 8
Episode 9
قسمت 9
Episode 10
قسمت 10
Episode 11
قسمت 11
Episode 12
قسمت 12
Episode 13
قسمت 13
Episode 14
قسمت 14
Episode 15
قسمت 15
Episode 16
قسمت 16
Episode 17
قسمت 17
Episode 18
قسمت 18
Episode 19
قسمت 19
Episode 20
قسمت 20
Episode 21
قسمت 21
Episode 22
قسمت 22
Episode 23
قسمت 23
Episode 24
قسمت 24
Episode 25
قسمت 25
Episode 26
قسمت 26
Episode 27
قسمت 27
Episode 28
قسمت 28
Episode 29
قسمت 29
Episode 30
قسمت 30
Episode 31
قسمت 31
Episode 32
قسمت 32
Episode 33
قسمت 33
Episode 34
قسمت 34
Episode 35
قسمت 35
Episode 36
قسمت 36
Episode 37
قسمت 37
Episode 38
قسمت 38
Episode 39
قسمت 39
Episode 40
قسمت 40
Episode 41
قسمت 41
Episode 42
قسمت 42
Episode 43
قسمت 43
Episode 44
قسمت 44
Episode 45
قسمت 45
قسمت اول ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 46
قسمت دوم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 47
قسمت سوم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 48
قسمت چهارم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 49
قسمت پنجم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 50
قسمت ششم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 51
قسمت هفتم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 52
قسمت هشتم ویژه برنامه کرونا "هشتگ عصرجدید"
قسمت 53
قسمت اول مرحله نیمه نهایی" هشتگ عصر جدید"
قسمت 54
قسمت دوم هشتگ عصر جدید مرحله نیمه نهای
قسمت 55
قسمت سوم هشتگ عصر جدید مرحله نیمه نهای
قسمت 56
Episode 57
قسمت 57